VAKANCE

Jaunsardzes  centrs izsludina atklātu konkursu uz

Jaunsardzes centra Finanšu un grāmatvedības nodaļas

vadītāja/galvenā grāmatveža (ierēdņa) amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt Jaunsardzes centra  budžeta plānošanas, sagatavošanas, izpildes un uzraudzības procesus;
 • kontrolēt Jaunsardzes centra budžeta izpildi un piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstiprinātajām tāmēm, resursu un izdevumu sadalījumam, analizēt budžeta izlietojuma efektivitāti;
 • organizēt un kontrolēt  gada, ceturkšņa un mēnešu pārskatu sastādīšanu un iesniegšanu;
 • kontrolēt Jaunsardzes centra pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kontrolēt attaisnojuma dokumentu apriti;
 • organizēt Jaunsardzes centra inventarizācijas un analizēt to rezultātus;
 • veikt Jaunsardzes centra naudas līdzekļu plūsmas kontroli;
 • koordinēt un kontrolēt finanšu un grāmatvedības nodaļas darbinieku darbu;
 • sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus par nodaļas kompetences jautājumiem;
 • konsultēt Jaunsardzes centra vadību un centra struktūrvienību vadītājus finanšu un grāmatvedības jautājumos;
 • savas kompetences ietvaros sagatavot pieprasīto informāciju Aizsardzības ministrijai, Valsts kasei, Valsts ieņēmumu dienestam, Finanšu ministrijas un citām iestādēm par Jaunsardzes centra kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • savas kompetences ietvaros sagatavot priekšlikumus Jaunsardzes centra darbības stratēģijas un gada galveno pasākuma plāna izstrādei;
 • piedalīties Jaunsardzes centra darba grupu darbā, sanāksmēs, komisijās u.c.;
 • veikt padoto darbinieku izvērtēšanu un mērķu definēšanu;
 • organizēt padoto darbinieku apmācību un plānot kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

-   atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

-   bakalaura vai maģistra grāds ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā un nodokļos;

-   darba pieredze valsts pārvaldē līdzīgā amatā ne mazāk kā trīs gadi;

-   pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;

-   angļu valoda (vismaz 70 punkti ALCPT);

-   pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu “HORIZON” un HOP moduli;

-  izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;

-  spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;

- prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

-   B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

 

Amats ir klasificēts 12.1 saimes IVA līmenī (12.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 1253 līdz 1647 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 30.jūnijam pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūgums sūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335337,  27833514, 67335399.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.