Paraugprogramma

Programmas aktualitātes un nepieciešamības pamatojums

Programmas aktualitātes un nepieciešamības pamatojums Bērni un jaunieši, vecumā no 10 gadiem līdz 21 gadam, darbojas brīvprātīgā kustībā "Jaunsardze", kuras mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā un veicināt tās pilsonisko apziņu un patriotismu. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība (JSII – Jaunsargu interešu izglītība).

Līdz ar kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu arī interešu izglītībā bērni un jaunieši attīsta un nostiprina valstiskuma apziņu un piederības izjūtu Latvijai, mācās uzņemties atbildību par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti, kā arī attīsta ne tikai intelektuālās, bet arī fiziskās spējas. Lai izveidotos saliedēta, noturīga pret ārējo ietekmi un kritiskā situācijā mobilizēties spējīga sabiedrība, vajadzīga ikviena sabiedrības locekļa izpratne par savu lomu, pienākumiem un tiesībām ārkārtas situācijās, kā arī sagatavotība pieņemt lēmumus un rīkoties ļoti mainīgos apstākļos. Šīs kompetences iegūstamas un pamatā attīstāmas ģimenē un skolā, sākot no agras bērnības, kā arī dažādās ārpusskolas nodarbībās, tostarp darbojoties lielākajā Latvijas bērnu un jauniešu militārās ievirzes kustībā – Jaunsardzē.

Programmas mērķis

Attīstīt dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt jaunatnes mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, patriotismā, pilsoniskās apziņas veidošanā, biedriskuma, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un fizisko spēju pilnveidošanā.

Programmas attīstāmās kompetences un uzdevumi

Attīstāmās kompetences:

 • dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes;
 • pilsoniskā apziņa un patriotisms;
 • aktīvs dzīvesveids un fiziskā sagatavotība.

Uzdevumi:

 • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par atbildīgu un aktīvu sabiedrības pilsoni;
 • radīt apstākļus jaunai pieredzei, kas sekmē patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju attīstību;
 • veicināt kritisko domāšanu un argumentācijas prasmes;
 • veidot izpratni par visaptverošu valsts aizsardzību;
 • nodrošināt lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un sekmēt izpratni par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Programmas īstenošanas laiks

Jaunsargu interešu izglītības programmu var apgūt bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam. Mācību procesu Jaunsardzē organizē atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam mācību gadam. Programmas apguve notiek 8 mācību gadus, kuri sakārtoti secīgos 4 līmeņos, katra līmeņa apgūstamais laiks – divi mācību gadi. Pēc pilnas programmas apguves un 4.līmeņa gala pārbaudījumu nokārtošanas jaunsargs līdz 21 gada vecuma sasniegšanai var turpināt darboties programmā kā jaunsargu instruktora palīgs.

1. līmenis

Orientēts uz 10 un 11 gadus veciem skolēniem, lai ieinteresētu un piesaistītu viņus Jaunsardzei. Aizraujošās nodarbībās un pielāgotās aktivitātēs dabā iepazīstas ar Jaunsardzes kustību, karavīra profesiju, darbību un būtību. Uzzina un izmēģina militārās ievirzes procesu kopsakarību un lietderību dzīvē. Jaunsargi komandas pasākumos āra apstākļos gūst pārliecību par drošības nepieciešamību sev un komandas biedriem. Zina, kā pasargāt sevi un savu komandu bīstamās situācijās gan dzīvē, gan elektroniskā saziņu vidē.

2. līmenis

Paredzēts 12 un 13 gadus veciem skolēniem. Jaunsargi apgūst dzīvei un dažādām situācijām derīgas iemaņas un prasmes. Iemācās Jaunsardzē iegūtās zināšanas integrēt dzīvē. Izprot savas rīcības ietekmi un attieksmi pret Valsti. Jaunsargos nostiprinās pilsoniskās līdzdalības, sadarbības, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes. Piedalās aktivitātēs ar militāru ievirzi, pārvarot dabiskos šķēršļus, zina, kā orientēties dabā un apdzīvotā vietā, organizē un darbojas Latvijai nozīmīgos pasākumos.

3. līmenis

14 un 15 gadus veci skolēni attīsta un nostiprina valstiskuma apziņu un piederības izjūtu Latvijai, mācās uzņemties atbildību par sevi, savu ģimeni, kopienu un Valsti, kā arī attīsta ne tikai intelektuālās, bet arī fiziskās spējas ikdienā un nestandarta situācijās. Jaunsargs izprot disciplīnas nepieciešamību komandas darbā. Vada un uzņemas atbildību par komandas darbu, rezultātiem. Pamato savu viedokli, prot izklāstīt ideju. Prot sniegt pirmo palīdzību un zina, kā izvairīties no negadījumiem. Iepazīstina draugus, vienaudžus un ģimeni ar novada vēsturi, orientējas drošības un aizsardzības jautājumos.

4. līmenis

Paredzēts 16 un 17 gadus veciem skolēniem, un tā ietvaros jaunieši nostiprina iepriekš iegūtās prasmes un pilnveido līdera īpašības. Ir sagatavoti pieņemt lēmumus un rīkoties mainīgos apstākļos. Jaunsargi spēj veikt uzdevumus patstāvīgi. Jaunieši ir iepazinuši drosmīgas un pašaizliedzīgas rīcības piemērus, novērtējuši pacietības, disciplīnas un kārtības nozīmi, izkopuši savus talantus un ieguvuši pārliecību par sevi. Spēj uzņemties atbildību un sadarboties ar citiem, kā arī mērķtiecīga grūtību pārvarēšana ir katra Jaunsarga raksturīgākā īpašība.

4.+ līmenis

Dod iespēju 18 gadus un vecākiem jauniešiem turpināt dalību Jaunsardzē pēc Jaunsargu interešu izglītības apguves un 4. līmeņa gala pārbaudījumu nokārtošanas. Jaunieši var praktizēt savas līdera un vadītāja iemaņas kā jaunsargu instruktora palīgi, piedaloties mācību procesā un asistējot jaunsargu instruktoram.

Jaukto līmeņu grupas

Atsevišķos gadījumos (jo īpaši mazākās skolās) ir pieļaujama situācija, ka jaunsargu mācību grupa (10 dalībnieki) tiek nokomplektēta no dažādu vecumu un dažādu JSII programmas līmeņu jauniešiem. Šādos gadījumos mācību grupa realizē tā līmeņa/mācību gada programmu, kuram atbilst lielākais skaits grupas dalībnieku.

 

Programmas īstenošanas forma

Jaunsargu mācību procesu organizē un instruktorus ar metodiskajiem materiāliem nodrošina Jaunsardzes centrs. Mācību process Jaunsardzē tiek organizēts saskaņā ar šo programmu un ikgadējo Jaunsardzes centra mācību rīkojumu.

Interešu izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanai izmanto daudzveidīgas mācību un audzināšanas darba formas, variējot to īstenošanas ilgumu atbilstoši mērķim un jaunsargu mācīšanās vajadzībām. Plānotos sasniedzamos rezultātus sasniedz vienotā mācību un audzināšanas procesā, kas ietver gan darbu mācību nodarbībās, gan ārpus kopējās mācību slodzes iekļautos pasākumus. Programmas apguves procesu organizē kā teorētiskas, praktiskas un integrētas nodarbības ar mainīgu dalībnieku sastāvu telpās un āra apstākļos. Iegūtās kompetences pilnveido nometnēs, pārgājienos, ekskursijās, patriotiskos pasākumos, militarizētās sacensībās, starptautiskos pasākumos un sporta pasākumos.

Pēc katra JSII programmas līmeņa pabeigšanas jaunsargam tiek izsniegtas attiecīgā līmeņa atšķirības zīmes. Pēc sekmīgas visas JSII programmas apguves un 4.līmeņa pārbaudījumu nokārtošanas jaunsargam tiek izsniegts JSII programmas apguvi apliecinošs sertifikāts.

Mērķauditorija un uzņemšanas nosacījumi

Jaunsargu interešu izglītības mērķauditorija ir jaunieši no 10 līdz 21 gada vecumam. Jaunsardze ir visiem pieejama, dalībniekus saliedējoša platforma, kurā bērni un jaunieši iegūst zināšanas, prasmes un iemaņas, kas viņiem noder gan skolā, gan turpmākajā dzīvē. Jaunsardzes kustības pamatprincips ir atvērtība, tās dalībnieki netiek dalīti pēc tautības, sociālā slāņa, dzimuma un citiem kritērijiem, un visiem ir nodrošinātas vienādas iespējas apgūt interešu izglītības programmu.

Dalībai Jaunsargu interešu izglītības programmā nav nepieciešamas speciālas priekšzināšanas, tomēr jāņem vērā, ka programma ir ilglaicīga un tās saturs attīstās, balstoties uz iepriekšējos gados apgūto. Līdz ar to, iesaistoties Jaunsardzē 13 un vairāk gadu vecumā, var rasties nepieciešamība individuāli (saskaņojot ar savu jaunsargu instruktoru) apgūt atsevišķus iepriekšējo gadu mācību vielas elementus.

Jaunsargu interešu izglītības programmu var apgūt ikviens bērns un jaunietis, sākot no 10 līdz 21 gada vecumam, iesniedzot:

 • jaunsardzes centra novada nodaļas jaunsargu instruktoram noteikta parauga iesniegumu – anketu;
 • medicīnas iestādes izsniegtu izziņu, kurā norādīts, ka jaunsargs drīkst piedalīties paaugstinātas slodzes nodarbībās.

Programmas apjoms

Programmas nodarbību skaits (kopējais)

Jaunsargu interešu izglītības programma vispārējā mācību gada ietvaros katru nedēļu ir organizēta 2 nodarbību blokos (katra nodarbība ir 40-45 minūtes ilga). 

Līmenis

Mācību gadi līmenī

Ieteicamais jaunsargu skaits grupā

Nodarbību skaits nedēļā

Nodarbību skaits mācību gadā

1. līmenis

(10-11 g.v.)

2

10

2

64

2. līmenis

(12-13 g.v.)

2

10

2

64

3. līmenis

(14-15 g.v.)

2

10

2

64

4. līmenis

(16-17 g.v.)

2

10

2

64

4+. līmenis

(18-21 g.v.)

4

4

Jaunsargs pēc 4.līmeņa gala pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas turpmāk darbojas kā Jaunsargu instruktora palīgs.

Kopējais nodarbību skaits programmas (8 mācību gadu) laikā:

512

Oktobrī ir 5 nedēļas, no tām 2. vai 3.nedēļa ir skolēnu brīvlaiks. Decembra pēdējā nedēļa ir skolēnu brīvlaiks. Janvāra 1. nedēļa ir skolēnu brīvlaiks un Jaunsargu instruktoru seminārs. Marta 2. vai 3.nedēļa ir skolēnu brīvlaiks. Maija 1. nedēļa ir Jaunsargu 8. mācību gada noslēguma pārbaudījumu kārtošana/nometne.

Nodarbību skaits pa tēmām un mācību gadiem

 nodarbību skits

Papildus nodarbībām organizējamie pasākumi programmas realizācijai

Jaunsardzes pasākumi ir Latvijā un ārvalstīs organizētas aktivitātes, lai pilnveidotu un nostiprinātu jaunsargu mācību procesā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī lai sekmētu jaunsargu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos.

Pasākumos jaunsargi darbojas, lai izpētītu un izzinātu, lai novērotu un veiktu secinājumus, atklātu un saprastu, eksperimentētu un risinātu sadzīves problēmas.  Jaunieši ir ieinteresēti savas zināšanas izmēģināt praktiskās nodarbībās ārpus ierastiem mācību apstākļiem. Darbošanās dabā stiprina ne tikai bērnu un jauniešu ķermeni, bet arī attīsta prātu, stimulē emocijas un attīsta intelektu. Mainot vidi mācību ekskursijās un nometnēs, dažādo apmācības ikdienu, paaugstina motivāciju, rada jaunsargiem prieku. Praktiski redzētais, izmēģinātais un piedzīvotais, patriotisma veicinošos pasākumos, ceļ jaunsargu pašapziņu un lepnumu par Valsti. Nometnēs un vispārējās fiziskās sagatavošanas testos jaunsargi pārbauda savas patiesās zināšanas, prasmes un rīcību nestandarta situācijās.

Pasākumu tēmas ir šauras, ar konkrētu mērķi un labi sagatavotas. Jaunsardzes pasākumi ietver (bet neaprobežojas ar):

 • jaunsarga svinīgā solījuma došana;
 • nometnes; pārgājieni; ekskursijas;
 • patriotiskie pasākumi;
 • militarizētās sacensības, šķēršļu joslas;
 • vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaudījumi;
 • starptautiskie pasākumi.

Programmā iekļautas katra mācību gada ietvaros pasākumos obligāti iekļaujamās un apgūstamās mācību tēmas. Papildus minētajām tēmām var tikt organizēti pasākumi arī citu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvei. Jaunsargu pasākumu apjomu un saturu nosaka ar ikgadējo mācību rīkojumu.        

* Lasi visu programmu pievienotajā PDF dokumentā (labajā malā) "Jaunsargu insterešu izglītības programma"