Par Jaunsardzes centru

Jaunsardzes centrs (turpmāk - Centrs) ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 27. februāra noteikumiem nr. 120 «Jaunsardzes centra nolikums» (turpmāk – Nolikums).

Centra darbu vada direktors. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

Centrs izglītoja jaunatni valsts aizsardzības jomā, īstenojot Jaunsargu mācību paraugprogrammu un valsts aizsardzības mācību.

Saskaņā ar Nolikumu Centram ir šādas funkcijas:

  • izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;
  • veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu;
  • īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Centrs veic šādus uzdevumus:

  • organizē un nodrošina jauniešu mācību procesu valsts aizsardzības jomā;
  • sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pasākumus, iesaistot jauniešus no sociālā riska grupām;
  • sagatavo metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts aizsardzības jomā.

Jaunsardzes centra struktūras shēma